Къырымтатар халкъына нисбетен геноцид шаатлыкъларыны топлав боюнджа «УНУТМА» умумхалкъ акциясы

Къырымтатар халкъына нисбетен геноцид шаатлыкъларыны топлав боюнджа «УНУТМА» умумхалкъ акциясы

 
Къырымтатар халкъына нисбетен геноцидни огренюв ве онынъ акъибетлерини битирюв боюнджа Къурултайнынъ махсус комиссиясынынъ мураджааты
 
Сайгъылы ватандашлар!
1944 сенеси майыс 18 куню, яни къырымтатар халкъы озь ана-Ватанындан бутюнлей къувулып, онларнен йылларгъа гъурбетликке макюм этильген девир бизден эп узакълашмакътадыр.
1944 сенесинден 1956 сенесине къадар девам эткен комендант режимининъ амансыз шараитлери, махсус ерлешюв ерлериндеки ачлыкъ, эпидемиялар, репрессиялар ве сыкъынтылар къырымтатарларнынъ кутьлевий инкъиразына себеп олып, ольгенлернинъ чокъусы ихтиярлар, къадынлар ве балалар эдилер. Сюргюнликнинъ тек биринджи йылларында къырымтатар халкъынынъ 46,2 фаизи гъайып олды.
Къырымтатар халкъы сюргюнлик ерлеринде тап 1989 сенесининъ ноябрь айына къадар меджбурен тутулды. Бутюн бу вакъыт ичинде къырымтатарлар совет режимининъ кениш микъяслы репрессияларына огъратылгъанлар. Ана-Ватангъа къайтув огърундаки эр анги арекетлернинъ огю бир даа сюргюнлик, тевкъиф ве азатлыкътан марум этилювнен алына эди.
Деерлик ярым асыр девамында къырымтатарлар озь этник идентификациясындан марум эдилер – «къырымтатарлар» этноними эалини джедвельге алувдан, ильмий ве укъукъий, ичтимаий-сиясий ве медений къулланувдан чыкъарып ташлангъан эди. Ана тилинде мектепке­дже ве мектеп тасилининъ ясакъланувы, тарихий Ватаннынъ тышында медений ве миллий аньанелерни инкишаф эттирювнинъ имкянсызлыгъы, сабыкъ ССДжБ (СССР) территориясында дагъыныкъ алда ерлештирилюви ве Къырымгъа авдетнинъ ясакъланувындан себеп къырымтатар миллетининъ табиий тарихий инкишафында фаджиалы акъибетлер юзь берди, онынъ тамамиле ёкъ оладжакъ дереджесине кетирильди.
ССДжБдеки коммунистик режимнинъ 1944 сенеси майыс 18 куню къырымтатар халкъына нисбетен япкъан джинаети ве сонъундан оны сюргюнлик ерлеринде меджбурен тутув боюнджа девлет сиясети озь маиети ве акъибетлери джеэтинден геноцид олгъаныны чокъусы ватандашларымыз даа ярым асырдан зияде вакъыт эвельси анълап башладылар. 1960-нджы сенелерден итибарен миллий арекетнинъ ССДжБ акимиети органларына ве халкъара джемаатчылыкъкъа ёллагъан весикъа­ларында, къырымтатарларнынъ ана-Ватангъа къайтмакъ укъукъы огърунда кечирген кутьлевий акцияларында, къырымтатар арекети фааллерининъ акимиетнинъ оларгъа къаршы япкъан макеме джерьянларында «геноцид» термини ачыкътан-ачыкъ къулланылып башланды.
2005 сенеси декабрь 10-да къырымтатар халкъы Къурултайы «1944 сенеси майыс 18-де къырымтатар халкъынынъ сюргюнлиги, къырымтатарларны сюргюнлик ерлеринде йылларджа меджбурен тутув ве бу джинаетлернен багълы акъибетлерни геноцид акты оларакъ танув акъкъында» къарар къабул эткен эди. Айны шу къарар муджиби Къурултайнынъ къырымтатар халкъынынъ геноцидини огренюв ве онынъ акъибетлерини битирюв боюнджа махсус комиссиясы тешкиль олунды. Комиссия сюргюнлик шаатларынынъ хатырлавларыны системли суретте топлав ве дердж эттирюв, архивлерни араштырув, геноцидни инсаниетке къаршы джинает оларакъ танув ве онъа укъукъий къыймет кесювге аит халкъара ве миллий къанунларны талиль этюв ишлерини башлады. Махсус комиссиянынъ фаалиети кутьлевий информация васталарында мунтазам суретте айдынлатыла.
Украина Президенти Виктор Ющенконынъ 2009 сенеси июль айында Украина Телюкесизлик Хызметине ве Украина Баш прокуратурасына берген авалеси совет режимининъ къырымтатар хал­къына къаршы япкъан джинаетлерине, геноцидге укъукъий джеэттен къыймет кесюв ве оны танувнынъ актуаллигини тасдыкълай. Украина Президенти Виктор Ющенко мезкюр авалесинде «Тоталитар коммунистик режимнинъ Сталин башлыгъындаки реберлернинъ ве ССДжБнинъ джезалайыджы органларында чалыш­къан вазифедар шахысларнынъ арекетлеринде геноцид аляметлери» мевджут олгъаныны догърудан-догъру айта.
Украина Телюкесизлик Хызмети, шу джумледен, УТХнынъ Къырымдаки Баш идареси Украина Президентининъ авалесини эда этерек, юзь берген джинаетнинъ себеплерини макемеден эвельки такъи­къат кетишатында огренмек ичюн такъи­къат группасыны мейдангъа кетирдилер.
1944 сенеси майыс 18-де сюргюнликке огъратылгъан ве махсус ерлешюв ерлеринде эзиет чеккен адамларнынъ шаатлыкълары къырымтатар халкъына нисбетен геноцидни огренмек ве исбатламакъ ишинде не къадар муим олгъаныны анълаяракъ, къырымтатар халкъына нисбетен геноцид шаатлыкъларыны топлав боюнджа «Унутма» умумхалкъ акциясы махсус комиссиянынъ тешеббюсинен башлана.
Ишбу акциянынъ макъсады эвель топлангъан шаатлыкъларны толдурмакъ, оларны Украинанынъ арекеттеки къанунларынен бельгиленген талап ве процедураларгъа мувафыкъ системлештирмек ве оларны сонъундан макемеде бакъылмасы ичюн ёлламакътыр.
Къурултайнынъ махсус комиссиясы бутюн ватандашларгъа – сюргюнликнинъ шаатлары ве къурбанларына мураджаат этип, оларны бизим чагъырувымызгъа сесленип, о вакъиаларны хатырламакъ не къадар къыйын олса да, озьлери, аиле азалары ве якъын адамлары башындан кечиргенлери акъкъындаки шаатлыкъларны язмаларыны риджа этемиз.
Къурултайнынъ махсус комиссиясы миллий арекет ветеранларына, региональ ве ерли меджлислернинъ азаларына, къырымтатар сиясий ве джемаат тешкилятларынынъ векиллерине, зиялыларгъа ве студентлерге мураджаат этип, оларны къырымтатар халкъына нисбетен геноцид шаатлыкъларыны топлав боюнджа «Унутма» умумхалкъ акциясына эр джеэттен ярдымлашмаларыны риджа эте.
Муарририеттен: Мезкюр акциянынъ муимлигини, весикъаларнынъ рус тилинде толдурылгъаныны эсапкъа аларакъ, газетамызда оларны олгъаны киби, терджимесиз дердж этмек къарарына кельдик.

 
Как составить заявление и свидетельство о депортации
Перед вами два документа – форма индивидуального заявления и вопросник для написания свидетельства о депортации.
Заявление является типовым и кратким, не более одной страницы.
В заявлении очевидец, называя свою фамилию и имя, национальность, год и место рождения, указывает, что он был свидетелем тотальной депортации крымскотатарского народа 18 мая 1944 года. Далее он приводит факты, показывающие способ, обстоятельства и особенности осуществления выселения его соотечественников. При этом заявитель, отвечая на имеющиеся в документе вопросы, указывает также на то, кто из членов его семьи был выселен вместе с ним, перечисляя их по фамилии, имени, указывая степень родства и возраст. В заявлении свидетель депортации пишет, кто из них болел или умер в пути следования эшелона, а также в местах спецпоселений.
Заявитель констатирует, что на высылке он, его близкие и все его соотечественники находились до 1956 года под жестоким комендантским режимом, за нарушение которого была предусмотрена уголовная ответственность.
Он пишет также, что прилагая своё свидетельство о том, как депортация и жизнь в условиях высылки отразилась на его судьбе, просит считать его свидетельство неотъемлемой частью данного заявления. Кроме того, соотечественник прилагает к заявлению копию паспорта, а также, по возможности, копии свидетельства о рождении, архивной справки о депортации, правоустанавливающих документов на дом или другое имущество, других документов, подтверждающих факты и обстоятельства, изложенные в заявлении и свидетельстве.
Предназначение заявления состоит в обращении к председателю Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины Мустафе Джемилеву с просьбой реализовать комплекс предусмотренных действующим законодательством Украины и международно-правовыми актами в сфере прав человека и прав народов мероприятий по признанию украинским государством, мировой общественностью геноцида крымскотатарского народа, а также инициировать перед украинским государством принятие мер по привлечению к ответственности лиц, совершивших данное преступление.
Все поступившие заявления и свидетельства очевидцев будут далее официально направлены Председателем Меджлиса крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым в адрес СБУ Украины для приобщения к другим материалам и с целью возбуждения уголовного дела по статье «Геноцид».
Кроме того, Специальной комиссией Курултая по изучению геноцида крымскотатарского народа и преодолению его последствий будут сняты копии с каждого поступившего заявления и свидетельства очевидцев для их публикации и доведения к сведению общественности.
Таким образом, вторым очень важным документом, который наряду с заявлением составляет очевидец, является его свидетельство (воспоминание) о депортации.
Свидетельство составляется посредством составления подробных и детальных письменных ответов на вопросы, содержащиеся в «Вопроснике свидетеля депортации 18 мая 1944 года». Вопросник из 57 пунктов составлен Специальной комиссией Курултая по изучению геноцида крымскотатарского народа и охватывает все важные моменты осуществления депортации и проживания в местах спецпоселений. В тех случаях, когда отдельные вопросы не имеют отношения к вам или судьбе ваших близких, то такой вопрос может быть пропущен. Также свидетельствующий может указать на иные известные ему обстоятельства, в отношении которых не составлен вопрос.
Как заявление, так и письменное свидетельство обязательно должны быть заверены личной подписью с проставлением даты их составления.
Заявление и свидетельство составляются (разборчиво от руки или набором на компьютере (печатной машинке) очевидцем лично. В том случае, когда очевидец по состоянию здоровья или по другим причинам не сможет это сделать самостоятельно, ему следует обратиться за помощью в оформлении его свидетельства к соотечественнику (члену местного меджлиса, учителю, студенту) по месту своего проживания. При этом, очевидец, внимательно ознакомившись с текстами заявления и свидетельства, должен заверить их своей подписью с указанием даты.
Кроме этого, каждую субботу, в офисе Меджлиса крымскотатарского народа (г. Симферополь, ул. Шмидта, 2) будет работать группа юристов, помогающих обратившимся людям в составлении ими свидетельских показаний. Время работы – с 10.00 до 15.00.
Ваши заявления и свидетельства просим направлять заказным письмом или передавать лично по адресу: 95017, АРК, г. Симферополь, ул. Шмидта, 2/Набережная, 27, Меджлис крымскотатарского народа.
Просьба на письмах указывать также – «Общенародная акция «УНУТМА».
Телефон для справок - 27-21-10.

Председателю Совета представителей
 
крымскотатарского народа
при Президенте Украины,
народному депутату Украины
М. Джемилеву

 
Ф.И.О., адрес проживания и
 телефон заявителя
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, (Ф.И.О.), крымский татарин (-ка), 19… года рождения, являюсь уроженцем (указать название населенного пункта) Крымской АССР.
Я являюсь свидетелем тотальной депортации крымскотатарского народа 1944 года, осуществленной сталинским коммунистическим режимом бывшего СССР.
18 мая 1944 года, в ходе спецоперации войск НКВД, я и члены моей семьи в составе (перечислить членов семьи, указать степень родства, возраст), а также мои соотечественники, проживающие в (селе, городе – указать название), были насильственно выселены с территории Крыма. В пути следования эшелона, продолжавшемся _____ дней, люди умирали от голода, болезней, испытывали страшные моральные страдания.
На месте спецпоселения (указать республику, область, город или другой населенный пункт), нашу семью поселили в помещении, непригодное для жилья. В условиях крайней недостаточности продуктов питания, питьевой воды, отсутствия санитарных условий люди болели, а также умирали от голода и массовых болезней – малярии, острых кишечных инфекций. (Если кто-то умер из вашей семьи, назовите фамилию, имя, возраст, причину смерти: от голода, насильственная смерть, болезни. Назовите также, кто и чем болел из вашей семьи). В местах спецпоселений, я, мои близкие и все мои соотечественники находились до 1956 года под жестоким комендантским режимом, за нарушение которого была предусмотрена уголовная ответственность.
Прилагаю на ___ листах мое свидетельство о том, как страшная трагедия депортации и жизни в условиях высылки прошла через мою личную судьбу и прошу считать мои свидетельства неотъемлемой частью данного заявления.
На основании вышеизложенного, учитывая, что подобные преступления совершались в отношении всех моих соотечественников исключительно по национальному признаку, прошу Вас:
1. Реализовать комплекс мероприятий по признанию украинским государством, мировой общественностью этих деяний геноцидом крымскотатарского народа.
2. От имени крымскотатарского народа инициировать перед украинским государством принятие мер по привлечению к ответственности лиц, совершивших данное преступление.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Свидетельство о депортации на ______ листах.
2. Копия паспорта.
3. Копия свидетельства о рождении (если сохранилось).
4. Копия архивной справки о депортации (если она есть).
5. Копии правоустанавливающих документов на дом или другое имущество (если сохранились).
6. Копии других документов, подтверждающих факты и обстоятельства, изложенные в заявлении и свидетельстве.
 
« » ___________ 2009 года 
подпись

Вопросник свидетеля депортации 18 мая 1944 года
1. Фамилия, имя.
2. Национальность.
3. Дата рождения.
4. Место рождения (полный адрес).
5. Состав семьи, в которой Вы жили на момент выселения (указать фамилии, имена членов семьи, степень родства, дату рождения).
6. Место Вашего проживания (нахождения) на момент депортации (с указанием адреса и №№ домовладения, квартиры).
7. Ваша деятельность к моменту депортации. Укажите полностью, где учились или кем и где работали.
8. Каким имуществом владела Ваша семья (опишите подробно движимое и недвижимое имущество – дом, квартира, приусадебный участок, хозяйственные постройки и инвентарь, домашнюю обстановку, домашний скот (птицу) и другое)?
9. Был ли мобилизован кто-либо из Вашей семьи и когда в Красную армию? Укажите степень родства (отец, брат, дядя, иное) мобилизованного в Красную армию члена Вашей семьи?
10. Участвовал ли кто-либо из Вашей семьи в сопротивлении немецким оккупационным войскам (был в партизанском отряде, оказывал помощь партизанам, находился в подполье)?
11. Был ли мобилизован кто-либо и когда из Вашей семьи в Трудовую армию? Укажите степень родства (отец, брат, дядя, иное) мобилизованного в Трудовую армию члена Вашей семьи?
12. Наблюдали ли Вы какие-то события накануне депортации, которые Вы можете сейчас расценить как подготовку к насильственному выселению?
13. Каким образом 18 мая 1944 года Вам было объявлено о выселении:
а) место, время, обстановка, способ осуществления.
б) зачитывался ли Вам какой-либо официальный документ обвинительного характера?
в) разъясняли ли Вам куда, за что и на какое время Вас выселяют?
г) сколько времени Вам дали на сборы?
д) было ли по отношению к Вам или членам Вашей семьи применено физическое насилие в момент или после объявления о выселении?
14. Что из вещей и продуктов и в каком количестве Вашей семье разрешили взять с собой? Согласно постановлению ГКО №5859 сс «О крымских татарах» от 11 мая 1944 года спецпереселенцам разрешалось взять свои личные вещи, одежду, бытовой инвентарь, посуду и продовольствие в количестве до 500 кг на семью. Сообщили ли Вам об этом?
15. Кто и как сопровождал Вас к месту сбора в вашем селе, поселке, городе?
16. Где находилось место сбора выселяемых, сколько людей там было собрано, сколько времени Вас там продержали, как к Вам относились? Когда началась погрузка, на каком виде транспорта и куда отвезли? Было ли конвойное сопровождение?
17. Сколько человек из Вашей семьи (дома) было выселено 18 мая 1944 года? Помните ли Вы случаи физического уничтожения или смерти во время сборов или вывоза выселяемых на железнодорожную станцию?
18. На какую железнодорожную станцию Вас привезли, сколько времени Вас там продержали?
19. Сохранилась ли целостность Вашей семьи при погрузке в вагон?
20. Какие условия были в вагоне эшелона, в котором вас вывозили на высылку:
а) тип вагона,
б) количество семей и людей (укажите, сколько было детей, а также были ли в вагоне беременные женщины или случаи рождения ребенка),
в) обеспеченность туалетом, водой, вентиляцией воздуха,
г) условия для приготовления пищи,
д) остановки и время стоянок,
е) отношение к больным и умершим?
21. Как Вы питались по пути следования? Было ли организовано питание? Если да, то с какой периодичностью? Что из продуктов и в каком количестве выдавалось? Предоставлялись ли вам ежедневно горячее питание и кипяток, которыми согласно постановлению ГКО №5859 сс «О крымских татарах» от 11 мая 1944 года должны были быть обеспечены все эшелоны со спецпереселенцами?
22. Были ли случаи заболеваний по пути следования и лечил ли кто-нибудь больных? Согласно постановлению ГКО №5859 сс «О крымских татарах» от 11 мая 1944 года на каждый эшелон со спецпереселенцами должны были быть выделены один врач и две медсестры с соответствующими запасами медикаментов, которое были обязаны обеспечить медицинское и санитарное обслуживание в пути. Были ли эти медицинские работники в вашем эшелоне, и помните ли какие-либо случаи оказания ими медицинской помощи?
23. Были ли случаи смертей в вашем вагоне или эшелоне в пути следования, и если да, то как поступали с телами умерших, кто и когда их забирал из вагона и хоронили ли их?
24. Время Вашего следования: сколько дней, дата отправления и дата прибытия к месту назначения.
25. В каком направлении двигался состав? Куда он прибыл? Кто и как Вас там встретил, по какому принципу и куда Вас распределили? Удалось ли при этом Вашей семье сохранить целостность?
26. Каким образом Вас доставили со станции в конечный пункт назначения? Как был организован прием и распределение людей по месту прибытия?
27. Каким было отношение местных властей и населения к прибывшим ссыльным крымским татарам?
28. Опишите первые месяцы Вашего пребывания и обустройства в местах ссылки:
а) каким жильем Вас обеспечили, было ли оно пригодным для жизни, имело ли крышу, окна, двери?
б) каким был размер жилой площади, сколько человек и семей обитало в одном помещении? Была ли Ваша семья обеспечена топливом и питьевой водой?
в) выдавали ли Вам продукты, воду, медикаменты и в каком количестве?
29. Предоставили ли Вам бесплатно ежемесячно равными долями на протяжении июня-августа 1944 года согласно постановлению ГКО №5859 сс «О крымских татарах» от 11 мая 1944 года муки, крупы и овощей взамен за оставленные в местах выселения сельхозпродукцию и скот? Если да, то с какой периодичностью и в каком количестве?
30. Обеспечили ли Вас по прибытии согласно постановлению ГКО №5859 сс «О крымских татарах» от 11 мая 1944 года приусадебными участками, оказали ли помощь в строительстве домов местными стройматериалами?
31. Выдавали ли Вам согласно постановлению ГКО №5859 в местах спецпоселений денежную ссуду на строительство домов и сельскохозяйственное обзаведение в размере 5000 рублей на семью с рассрочкой до 7 лет?
32. На каком предприятии, стройке, организации, колхозе или совхозе использовался труд членов Вашей семьи:
а) сколько часов в день и на каких видах работ они должны были работать,
б) оплачивали ли им эту работу,
в) на что хватало средств, выплачиваемых (выделяемых) за работу?
33. Наказывали ли Вас или членов Вашей семьи за «нарушения трудовой дисциплины»? Опишите подробно форму наказаний и укажите их исполнителей.
34. Известны ли Вам случаи вербовки (принуждения) представителями комендатуры или иных карательных органов крымских татар в качестве осведомителей? Если известно, укажите из каких категорий спецпоселенцев (бывшие партработники, женщины, пожилые люди, дети) вербовались осведомители. Насколько эта проблема обсуждалась среди людей?
35. Известны ли Вам случаи насилия женщин и девушек (или принуждения к сожительству) представителями комендатуры, власти или руководителями (бригадирами) хозяйств и предприятий?
36. Могли ли Вы в местах ссылки свободно (без разрешения коменданта) покидать территорию спецпоселения с целью посетить родственников, воссоединить семью, лечиться, учиться, в поисках работы и др.?
37. Как расценивалось самовольное отлучение территории спецпоселения в 1944-48 годах, предусматривалось ли за него наказание и какое? С какого возраста и с какой периодичностью Вы были обязаны отмечаться в спецкомендатуре?
38. Сообщалось ли Вам об Указе Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны» от 26 ноября 1948 года, предусматривавшего наказание за побег в 20 лет каторжных работ, а за укрывательство и способствование побегу – 5 лет лишения свободы? Способствовал ли этот указ ужесточению комендантского режима?
39. Были ли случаи, когда кто-либо из Вашей семьи был наказан за нарушение режима спецпоселений (за какое нарушение, кем, когда, в какой форме)?
40. Болел ли кто-либо из Вашей семьи в первые годы высылки? Как обстояло дело с медицинской помощью: лечением, санитарным обслуживанием, обеспечением лекарствами?
41. Умер ли кто-либо из Вашей семьи и родственников вследствие болезней? Где произошла смерть – дома или в лечебном учреждении?
42. Были ли на территории вашего спецпоселения массовые эпидемии болезней? Каких болезней? Известно ли Вам сколько людей умерло от болезней по месту вашего спецпоселения? Как и кто обращался с телами умерших, хоронили ли их?
43. Голодала ли Ваша семья? Если да, то чем была вызвана нехватка продуктов питания? Оказывали ли власти помощь в обеспечении продуктами питания и в каком количестве? Умер ли кто-либо из Вашей семьи и других родственников от голода?
44. Был ли голод массовым явлением на территории вашего спецпоселения? Кто и как поступали с телами умерших от голода, хоронили ли их?
45. Если кто-либо из Вашей семьи служил в Красной армии, укажите кто, когда, откуда он демобилизовался, когда смог разыскать и воссоединиться с высланной семьей?
46. Если кто-либо из Вашей семьи был мобилизован в Трудовую армию, укажите кто, когда, откуда он демобилизовался, когда смог разыскать и воссоединиться с высланной семьей?
47. Имели ли Вы возможность учиться в учебных заведениях: в школах, ПТУ, техникумах и вузах?
48. Сколько классов Вы закончили в школе? На каком языке велось обучение в школе? Смогли ли Вы продолжить дальше свое образование?
49. Ощутили ли Вы на себе какие-либо запреты или ограничения на обучение на определенные специальности?
50. Были ли условия в местах спецпоселений в 1944-56 годах для развития крымскотатарской культуры, языка и искусства (выпуска газет, журналов, книг, радиопередач, открытия классов, школ на родном языке, клубов, театров, ансамблей, музеев, учебных заведений)?
51. Разрешалось ли в местах спецпоселений свободно соблюдать национальные традиции, обычаи, отмечать национальные и религиозные праздники, совершать открыто религиозные обряды – намаз, дуа, а также никях и дженазе в соответствии с канонами Ислама?
52. Могли ли Вы публично и свободно обсуждать как между собой, так и с представителями власти вопросы возвращения на родину – в Крым, составлять и направлять письма, петиции с требованием отмены правовых актов, нарушивших индивидуальные и коллективные права (т.е. права целого народа), восстановления государственности крымских татар – Крымской АССР?
53. Произошли ли какие-то существенные изменения после выхода Указа ПВС СССР от 28 апреля 1956 года, согласно которому с крымских татар и некоторых других депортированных народов были сняты ограничения по спецпоселению, но не давалось право на возвращение имущества, конфискованного при выселении, а также право на возвращение в места, откуда эти люди были выселены?
54. Расскажите очень кратко, как сложилась ваша жизнь в местах высылки после 1956 года?
55. В каком году вы смогли вернуться на родину – в Крым?
56. Укажите адрес вашего проживания, телефонные контакты.
57. Укажите дату составления настоящего свидетельства и поставьте свою подпись.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДЕПОРТАЦИИ ИЛЬЯСОВОЙ (АШИРОВОЙ) БЕЙЕ

 
Я, Ильясова (Аширова) Бейе, крымская татарка, 8 марта 1940 года рождения. Уроженка города Алушты Крымской АССР.
Состав семьи на момент депортации: мать – Аширова (Багишева) Эмине, 1914 года рождения, уроженка деревни Демирджи (Лучистое) Алуштинского района. Мой отец – Багишев Абдураман, преподаватель истории Бахчисарайского медицинского техникума. В 1939 году был призван в армию и оттуда ушёл на фронт. Я родилась без него, поэтому его не видела и не помню, в связи с чем, в свидетельстве о моём рождении графа «отец» отмечено как «Z».
Мать работала медсестрой в больнице деревни Буюк-Ламбат. После освобождения Крыма в больницу привезли раненых советских солдат и маму часто оставляли на круглосуточное дежурство, поэтому меня забирали домой мамины родственники.
18 мая 1944 года рано утром в деревню Демирджи, где я находилась у маминой сестры Джумазие приехала мама, сопровождаемая вооружённым советским солдатом. Оказывается из Буюк-Ламбата крымских татар стали выселять на рассвете и маме как военнообязанной «милостиво» разрешили выехать в Демирджи за мной, но приставили к ней конвоира, как к преступнице. Мама даже не успела войти в наш дом за документами.
Мне было всего 4 года, но этот страшный день навсегда остался в моей памяти. Огромные машины и их грохот, плач стариков и детей, суета людей, лай собак. Если всех маминых родных с семьями: сестру Джумазие, брата Османа вывезли из Демирджи, то меня с мамой опять в сопровождении конвоира отправили в Буюк-Ламбат и там посадили в машину. Из Буюк-Ламбата нас повезли в Симферополь. Старики читали молитвы. Матери, обняв детей, плакали. Когда проезжали вдоль моря, все рыдали, думая, что нас везут топить. Когда проезжали возле кладбища, начали причитать, думая, что расстреляют.
В Симферополе нас прикладами затолкали в вагоны. Было тесно, душно. Кто-то дал маме немного муки и она, замесив тесто без соли, пекла в пути лепёшку на жестянке, поставленной на два камня.
Выходить из вагона не разрешали. В вагоне никого из наших родных не было. Остановки были короткими. Воды не давали. Всех мучила жажда, начался голод. Это я помню очень хорошо, потому что постоянно хотелось есть, а мама, прижимая меня к груди успокаивала.
Ехали мы почти месяц. Вскоре начались болезни. Мама, будучи медсестрой, каждому хотела помочь, но никаких лекарств не было. Лечили друг друга, читая молитвы.
Нашим местом спецпоселения стал г. Джизак Самаркандской области. Медицинское образование матери спасло нам жизнь, так как маму взяли медсестрой в больницу. Мама работала сутками, но меня от себя не отпускала, и я всегда была при ней. Я видела, как мама принимала больных в стационар. Ведь начинался тиф, малярия. Больным сразу брили головы. Помню как волосы падали на пол и шевелились от вшей. Мало кто выживал в больнице.
Много лет спустя мама рассказывала, что медперсонал, выполняя какие-то тайные установки, «помогал» депортированным или врагам народа, как они нас называли быстрее уходить в мир иной. Моя мама несколько раз была невольным свидетелем этого. Сама она, пользуясь тем, что работала в больнице, облегчала страдания тяжело больных соотечественников. Я помню, как санитары складывали в морге больницы друг на друга, как дрова, трупы крымских татар. Однажды я увидела, как огромная голодная, рыжая собака разорвала живот мёртвого человека, проникнув в морг. После этого случая я начала заикаться от страха, потом это прошло.
Мы с мамой жили в маленькой хибарке во дворе больницы. Хибарка была крыта камышом, залитой глиной. С трудом получив разрешение коменданта, мама устроила меня в детский сад. Заведующая упорно не хотела называть меня по имени Бейе и внесла в список под именем Зоя. С этим именем я жила до 32 лет.
В 1947-1948 гг. было трудно с хлебом. В 1947 г. я пошла учиться в 1-й класс Джизакской школы № 2 им. Кирова. Дети после уроков занимали очередь для покупки хлеба. Продавщица писала химическим карандашом всем на руке номер очереди. Купив буханку чёрного хлеба, мы бежали домой, а затем с торбочкой, заменявшей нам портфель, торопились в школу. В классе было 42 ученика. Иногда нам давали бурду, называемую горячим питанием.
Мама ежемесячно, как и другие депортированные, ходила отмечаться в спецкомендатуру. У нас часто собирались одинокие женщины. Они вспоминали родных, говорили о Крыме, вполголоса пели песни.
В 14 лет я должна была вступить в комсомол. Два месяца штудировала устав, а когда дали бланк заявления, я написала, что вступлю в ряды комсомольцев лишь тогда, когда моей маме не надо будет отмечаться в спецкомендатуре. За этот поступок на школьной линейке мне объявили выговор.
Родных мы с мамой нашли лишь через 11 лет, в 1955 году. Отец так и не вернулся с фронта. По вызову брата матери Османа, с разрешения НКВД мы переехали в г. Ангрен. От дяди Османа мы узнали, что старшая сестра мамы Джумазие сошла с ума. Она так и не примирилась с мыслью, что надо жить на чужбине и каждый день ждала прибытия поезда для возвращения в Крым. Как только она слышала гудок паровоза на шахтах, брала узелок и бежала к товарняку, где сутками сидела у вагонов. Вскоре ее муж умер, трое их детей остались сиротами.
После окончания школы, меня оставили работать пионервожатой. В 18 лет я вышла замуж за преподавателя физики школы №7 города Ангрена Ильясова Ибраима, 1925 г. рождения, уроженца села Байдары. Мы родили и воспитали троих детей: Мелек, Наримана и Эмине. В 1990 году мой муж трагически погиб. В Крым с детьми я вернулась в 1992 году. Ныне проживаю в г. Симферополь по улице Маршала Жукова, дом 17, кв. 36.
28 сентября 2009 г.
Ильясова Бейе.
 
 
Председателю Совета
 представителей крымскотатарского
 народа при Президенте Украины,
 народному депутату Украины
Мустафе Джемилеву
 
Ильясовой Бейе,
проживающей по адресу: г. Симферополь,
ул. Маршала Жукова, д.17, кв.36, 95035.
 тел: 611-615
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Ильясова Бейе, крымская татарка, 1940 года рождения, являюсь уроженкой г. Алушты Крымской АССР.
Я являюсь свидетелем тотальной депортации крымскотатарского народа 1944 года, осуществлённой сталинским коммунистическим режимом бывшего СССР.
18 мая 1944 года, в ходе спецоперации войск НКВД, я и моя мать Аширова (Багишева) Эмине 1914 года рождения, сестра мамы Велиева Джумазие 1901 года рождения, её муж Велиев Джелил 1894 года рождения, их сыновья: Велиев Бекир 1925 года рождения, Велиев Сервер 1930 года рождения, Велиев Ленар 1939 года рождения, брат матери Аширов Осман, 1911 года рождения, его жена Аширова Шевхие, 1913 года рождения, их сын Аширов Нариман, 1939 года рождения были насильственно выселены с территории Крыма.
В пути следования эшелонов, продолжавшемся около месяца, люди умирали от голода и болезней, испытывая тяжёлые моральные страдания.
Брат матери Аширов Муса, 1906 года рождения был на фронте, а его жену Аширову Нурие, 1908 года рождения, сыновей: Марлена, 1937 года рождения, Энвера, 1939 года рождения, дочь Эльмиру, 1935 года рождения депортировали вместе со всеми из г. Ялты. Тётя Нурие в дороге умерла. Дядя Муса, офицер фронтовик с наградами, прошедший всю войну, нашёл своих детей в детском доме г. Москвы.
Брат моей мамы Аширов Сейфедин за связь с партизанами был расстрелян фашистами в деревне Демирджи Крымской АССР.
Младшая сестра матери Аширова Нурзаде, 1922 года рождения, закончив медучилище в г. Феодосии, была мобилизована на фронт и День Победы встретила в Вене.
Депортированные были в пути около месяца, люди умирали от голода, испытывали страшные страдания от антисанитарии, вшей и болезней. Уже в пути они начали болеть тифом и умирали. Солдаты их выбрасывали из вагонов.
В спецпоселении я с мамой попала в г. Джизак Самаркандской области Узбекской ССР. Маму приняли медсестрой в больницу. Поселили нас в маленькой хибарке (угольном сарае больницы), где не было окон, и крыша была крыта камышом.
Родных мы смогли найти лишь через 11 лет, т.е в 1955 году. По вызову дяди Османа, брата матери и с разрешения НКВД мы переехали в г. Ангрен, где они жили. Здесь узнали, что сестра матери Джумазие каждый день ожидая прибытия поезда для возвращения в Крым, сошла с ума. Её муж умер, трое их детей остались сиротами.
Прилагаю на 2-х листах моё свидетельство о том, как страшная трагедия депортации и жизни в условиях высылки прошла через мою личную судьбу, и прошу считать мои свидетельства неотъемлемой частью данного заявления.
На основании вышеизложенного, учитывая, что подобные преступления совершались в отношении всех моих соотечественников исключительно по национальному признаку, прошу Вас:
1. Реализовать комплекс мероприятий по признанию украинским государством, мировой общественностью этих деяний геноцидом крымскотатарского народа.
2. От имени крымскотатарского народа инициировать перед
украинским государством принятия мер по привлечению к ответственности лиц, совершивших данное преступление.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Свидетельство о депортации на двух листах.
2 . Копия паспорта.
 3. Копия свидетельства о рождении.
 4. Копия архивной справки о пребывании в
 спецпоселении.
5. Копии трёх фотографий в местах спецпоселения и семьи
 моей матери.
28.09.2009 года

Б. Ильясова.

Powered by Drupal, an open source content management system