Генчлер Тюркиеге окъумагъа кеттилер

Генчлер Тюркиеге окъумагъа кеттилер

Тюркие Джумхуриет сынавларындан (ТСS) апрель айында кечкен къырымтатар генчлери сентябрь 24 куню Тюркиеге окъумагъа кеттилер. Акъмесджитнинъ аэропортында яшларны Тюркиеге озгъаргъан «Маарифчи» бирлешмеси тефтиш комиссиясынынъ реиси Бейе Ильясова, месуль кятип Мунире Аблаева, ана-бабалар, джемаатчылыкънен ве яшларнен багъ туткъан болюклернинъ реберлери Нурие Гъафарова, Эльвира Бориева ве ана-бабалар хайырлы ёллар тилеп, дуалар окъудылар. Миллий Меджлис медениет ве маариф идаресининъ ребери Сафуре Ка­джаметова бильдиргенине коре, талебелер Акъмесджиттен догъру Истанбулгъа учтылар. Истанбулда оларны Тюркие Тасиль назирлигининъ векиллери ве Тюркиеде окъугъан талебелеримиз къаршылап алдылар ве Бурса шеэрине озгъардылар. Бу сене ТСS сынавында 20 талебемиз (13 огълан ве 7 къыз) окъумагъа стипендия къазанды.
Анкара университети янындаки ТОМЕР меркезининъ Бурса шеэр болюгине чет эльден кельген студентлернен бир сырада 2009-2010 окъув йылынынъ девамында талебелеримиз тюрк тилини огренеджеклер, сонъра исе чешит университетлерде алий тасиль алып башлайджакълар. Къайд этмели ки, ТОМЕР меркезлери Тюркиенинъ бир сыра шеэрлеринде бар. Эр сене олгъаны киби, бу сене де генчлеримиз Бурса шеэринде окъуйджакълар. Бурсадаки къырымтатар дернегининъ башы Аднан Сюен талебелеримизни сентябрь 24 геджеси дернек азаларынен бераберликте самимий къаршылап алды ве шу ерде балаларны ятакъханеге ерлештирип, регистрация меселесинен огърашып башлады. Талебелер сентябрь 30 куню окъувны башладылар.
Бу сене талебелерни озь вакътында ёллагъанымыз ичюн оларнынъ окъув йылы да озь вакътында екюнленеджек ве яшлар Къырымгъа яз татилине озь вакътында келеджеклер.

«Маариф-информ»

Powered by Drupal, an open source content management system