Джеббар Акимов догъгъанынынъ 100 йыллыгъына

 

Миллий арекетнинъ ог сыраларында оджалар эди
 
Къырымтатар халкъы миллий арекетининъ эсасчыларындан бири – Джеббар АКИМОВ догъгъанынынъ 100 йыллыгъына
 
«Халкъ курешинден кенарда турмакъны шахсен мен саткъынлыкъ, деп сая эдим ве саям. Мен миллий арекетнинъ фааль иштиракчиси эдим ве ойле де фааль иштиракчи олып къаладжам». (1972 сенеси макемеде айткъан сонъки сёзюнден).
 
 
Амди ГИРАЙБАЙ
ТАТАР ОДЖАСЫНА
 
Эй, заваллы, кунь корьмеген факъыр татар оджасы,
Мухтадж сагъа бу миллетнинъ къарысы эм къоджасы,
Сенсинъ онынъ келеджегин кечкениндай этеджек,
Корекчи бир къарт чобандай джол косьтерип кетеджек!
 
Лякин сени джаиль миллет такъдир этмей, къарамай,
Сенинъ айткъан акъ сёзлеринъ озь ишине ярамай,
Инсан этмек ичюн халкънынъ алайын бир бичимде,
Басыкъ, алчакъ бастырыкъдай бир мектепнинъ ичинде.
 
 
Оксюз татар балларыны топлагъансынъ башынъа,
Язмагъа сёз тапылмайджакъ сенинъ дюрбе ташынъа,
Сен джан чекиш, мектебинъде, ёрулма ич, бильги сач,
Эвинъдеки ананъ, бабанъ, баланъ, къарынъ бола ач…
 
Тиленгендай джуресинъ сен язда, къышта, боранда,
Сенинъ эвинъ, энъ мушкюль бир кунь кечирген къоранта…
Утансынлар бу миллетнинъ къалын къурсакъ байлары,
Къолтугъында эр бирининъ кягъыт акъча тайлары.
 
Джан дарысы беллегенлер шу темельсиз параны,
Сен сарасынъ шундайларнынъ коксюндеки яраны,
Миллет ичюн верем къапа козьлеринъден акъа яш,
Мугъайма сен бу хорлукъкъа, эй федаий, аркъадаш…
 
Сен бу халкънынъ эм анасы, эм бабасы, башысынъ,
Келеджекнинъ йыкъылмайджакъ къавий темель ташысынъ!
Шимди сенинъ къыйметинъ ёкъ, кунюнь мушкюль болса да,
Бизлер ичюн гуль савлугъынъ бир чечекдай солса да.
 
Мумкюн тугъул бу халкъ сени илле такъдир этеджек,
Иште джашлыкъ о куньден сонъ макъсадына джетеджек.
 
1921 c., январь 3,
Акъмесджит.
 


Джеббар Акимовнынъ хатыра дерслерине багъышлана
 
Миллий арекетнинъ ог сыраларында оджалар эди
 
Халкъымызнынъ асырларджа, кяде фаджиалы, кяде бахтлы тарихы шуны косьтере ки, ог сыраларда даима оджалар булунгъан, энъ агъыр алларда джетеменлик япкъанлар. Буюк шаиримиз Адми Гирайбай къырымтатар оджалары акъкъында язгъаны киби: «Сен бу халкънынъ эм анасы, эм бабасы, башысынъ. Келеджекнинъ йыкъылмайджакъ къавий темель ташысынъ!». 1944-те халкъымыз олюмге макюм этилип, гъурбет иллерге сюрюльгенде халкъны Ватан ёлуна чагъыргъан, миллий арекетнинъ къавий темелини ильк къойгъан Джеббар Акимов, Амза Аблаев, Риза Асанов, Осман Эбасанов ве даа чокълары оджа эдилер. Бу сене ноябрь 5 куню къырымтатар халкъы миллий арекетининъ энъ корюмли иштиракчилеринден бири Джеббар Акимовнынъ догъгъанына 100 йыл толаджакъ.
Джеббар агъа 1909 сенеси сабыкъ Таврия губерниясынынъ Алушта больгесиндеки энъ дюльбер койлеринден бири Тувакъта Хамут Аким ве Абдулла къызы Шейденинъ аилесинде тонъгъучлары олып дюньягъа кельди. Бабасы илимге, тасильге мейиль берген ве кой джемааты арасында итибары юксек олып, кой башы вазифесине де сайлангъан. Раметли языджымыз Сафтер Нагаевнинъ айткъанына коре, башлангъыч тасильни Джеббар агъа Кучюк Озен коюнде алып, сонъра окъувны Тотайкой Къырымтатар педагогика окъув юртунда девам эткен. О йылларда бу окъув оджагъы миллий мутехассысларны азырлавда энъ буюк роль ойнагъан муэссиселерден бири олып, мында окъугъан талебелер Бекир Чобан-заде, Яя Байбуртлы, Шевкъий Бектёре киби муневверлернинъ къолундан бильги алдылар. Падиша зулумындан даа якъынларда къуртулгъан къырымтатар койлерине онынъ киби оджаларнынъ не къадар зарур олгъаныны ве бинълернен огълан ве къызчыкълар оджа келеджек ёлдан козьлерини узьмегенлерини бильген Джеббар агъа тез арада техникумнынъ энъ намлы талебелеринден бири ола. Техникумны аля битирген мезун оларакъ пайтахттаки педагогика институтынынъ учюнджи курсуна ич бир имтиансыз къабул этиле биле, лякин о, койге къайта ве Тувакъта, къомшу Кучюк Озен, Улу Озен кой мектеплеринде оджалыкъ япып башлай. Яш оджа Ялтада «Чайыр» илери татар генчлери мектебинде дерс берген Джеббар Акимнинъ талебелери арасында буюкозенбашлы Бекир Осман да бар эди. Шундан итибарен, араларында анджакъ эки яш фаркъ олгъанына бакъмадан, Бекир агъа Джеббар агъагъа буюк итирам иле «Оджам» деп мура­джаат эткен ве бутюн омюр озюни онынъ талебеси, деп бильген. Оларны омюрлик багълагъан багъ айны шу ерде асыл ола ве йыллар кечип олар дженкте де, миллий арекетте де бир ишни япаджакълар.
Джеббар Акимовнынъ оджалыгъы чокъкъа сюрмеди, арбий хызмет чагъы кельди. Онынъ аскерлиги кечкен 1931-1933 сенелери советлер режимининъ энъ шиддетли, койлюлернинъ алышкъан, асырлар девамында шекилленген турмуш тарзыны дарма-дагъын этип, янъы ябанджы усулларны такъыштыргъан деврине догъру кельди. Лякин Джеббар агъа да бинълернен къырымтатар зиялылары киби, илле большевиклер мазлум миллетини айдынлыкъкъа алып чыкъара­джакъларына юректен инана. Учь йыллыкъ, шу джумледен бир йыллыкъ команданлыкъ курсларында окъувы ве хызметинден сонъ о, кене янъы къувет, янъы ильхамнен сыныф одасына кире. Аслы да бутюн омюр оджалыкъ япар эди. Озю киби даа дюнь бир ариф биле танымагъан, къалемни насыл тутмагъа бильмеген бу кой балачыкъларындан бильгили инсанлар яратмакъ не къадар зевкъ, ферах багъышлай инсангъа. Бундан да буюк иш бармы? Эсас зенааты боюнджа оджа олгъан Джеббар Акимов бундан сонъ артыкъ сыныф одасына бир даа ич кирмесе де, омрю девамында этрафында булунгъанларнынъ эписине оджа киби мунасебетте булунды. Онынъ бильгиси, муляйимлиги, бабаларджа мераметлиги, икмети генчлерни даима магнит киби озюне чекти.
Амма Джеббар Акимов киби мутехассыс ичюн адий кой оджалыгъы зияде кучюк бир иш. Онынъ истидады, зекясыны Маариф назирлигинде ишлетмек керек, деп оны Халкъ маариф комитетине ишке алалар. Эм къырымтатар, эм рус тилини мукеммель менимсеген хадим пек тез вакъытта назирликтен де зияде Къырым девлет нешриятына зарур таныла. Эр анги акъикъий нашир киби Джеббар агъа да мындаки фаалиетини муреттипликтен башлап, муаррир ола ве дженк арфесинде нешриятнынъ мудири вазифесинедже котериле.
Марксизм-ленинизм классиклерининъ адий ишчи ве койлюлерге бахыт ишандыргъан эсерлерини къырымтатарлар да анъламалары ичюн эбет де буларны ана тилине чевирмек керек, деп сая Джеббар Акимов ве бу ишке биринджилер сырасында бельсене. Бу эсерлернинъ эписи бош лаф, олар сызгъан къурум йыллар кечтикче чиль-парча оладжагъыны, къырымтатарлар Къырымдан къувып чыкъарыл­гъан сонъ бу китаплар къабаатлары шу халкъ­нынъ тилине терджиме этильгенлеринде олгъаны ичюн китапханелерден топланып, шеэр мейданларында якъыладжагъыны о, акъылына биле кетирмеди…
 Улу Ватан дженки башлангъанда Къырым виляет партия комитетининъ азасы олгъан Девлет нешриятынынъ мудири партия хадимлеринен берабер Краснодар улькесине эвакуация япыла. Джеббар Акимовнынъ эмек дефтерчигиндеки къайдларгъа коре о, 1941 сенеси декабрь 25-те Дагъыстан мухтар джумхуриети Кайтаг районындаки Янъы-Кент башлангъыч-орта мектепнинъ директоры олып тайинленген. 1942 сенеси исе Къырым виляет партия комитетининъ чагъырувына бинаэн, къырымтатар тилинде нешир этильген меркезий «Къызыл Кърым» газетасынынъ месуль муаррири оларакъ, дженкте яралангъан денъизджи, шаир Сеитумер Эмин иле бирликте махсус учакънен Къырымнынъ партизан арекети энъ къайнагъан дагъларына ташлана. Бир элинде къалем, экинджи элинде автомат туткъан Джеббар Акимов халкъны душмангъа къаршы амансыз курешке котерген «Татар халкъына», «Татар оджаларына», «Татар яшларына» киби бинълернен дженкявер варакъаларны яза ве вертолёттан дагъ этеклериндеки койлерге таркъата.
1944 сенеси апрель айында Къырым немселерден азат этильгенде «Къызыл Кърым»нынъ хадимлери газетаны кене эвельки иш ерлеринде Акъмесджит шеэринде Карл Маркс сокъагъындаки 26-нджы бинада чыкъа­ралар. Насылдыр бир айдан сонъ севимли топрагъындан эбедий айырыладжагъындан Джеббар агъанынъ хабери ёкъ, о, вира буюк джошкъунлыкънен халкънынъ гонълюни котерген макъалелер яза. 1944 сенеси майыс 17 куню матбаагъа берильген сонъки 47(6093)-нджи санында муаррирнинъ «Яшасын Совет Кърымы» серлевалы баш макъалеси «Кърым халкълары Совет Ватанына, улу Сталинге берген сёзлерини ич шубесиз, намуснен ерине кетирир ве Кърымны Советлер Ватанынынъ даа зенгин ве чечекленген бир кошесине чевирирлер» деген сёзлернен екюнлене. Кене де шу биринджи саифеде 16 майыснынъ Совет информбюросындан оператив малюматынен бир сырада 2500 гектар ерге язлыкъ ашлыкъ сачыл­гъаны хабер этилип, экинджи саифеде Чкалов адына совхознынъ директоры Амет­шае­ванынъ «Совхозымыз даа зенгин, даа ярашыкълы олур», Сеитумер Эмин ве Решит Муратнынъ Албатта булунгъанда корьгенлерини тариф эткен «Къуванч ве нефрет» макъа­леси дердж олуна. Ишке эрте келип алышкъан баш мауаррирни танъда нешриятнынъ азбарында силялы совет аскерлери токътата ве къаба шекильде, къайтып узакъ ёлгъа азырланмасыны буюралар.
Джеббар Акимов сюргюнликте Бекабад шеэрине тюше, мында «Фархадстрой» къуруджылыгъында, цемент заводында чалыша. Лякин озь зенааты боюнджа дегиль, артыкъ бутюн къырымтатар халкъы онынъ сынфы ола, кескин ве истидатлы къалеми исе халкънынъ изтирапларыны, талапларыны ифаде эткен мураджаат ве беянатларнынъ яратылмасына хызмет этеджек. 50-нджи сенелерде, даа комендант режими лягъу этильмесинден бир къач йыл эвельси, Озьбекистаннынъ чешит виляетлерине тюшкен сабыкъ джебэ­джилер, коммунистлер, рутбели субайлар ве къараманлар партияларыны соргъугъа чекмеге джурьат этип, умумхалкъ курешини тешкиль этелер ве мисли корюльмеген, ич текрарланма­гъан уникаль бир арекетни мейдангъа кетирелер. Бу арекетте не ёлбашчылар ве не бойсунгъанлар бар эди. Бутюн арекет ичюн умумий къарар къырымтатарлар яшагъан эр бир маалледен башлап, район, шеэр, виляет ве джумхуриетке баргъандже тизильген тешеббюсчилер группа векиллерининъ джумхуриет, иттифакъ корюшювлеринде музакере этиле ве тек эр кес бир фикирге кельген сонъ къабул олунгъан. Бойле арекетнинъ уникаллиги шунда эди ки, тешкилятнынъ реберини якъаламакъ, къоркъузмакъ, сатын алмакъ мумкюн олып, арекетни пек тез дарма-дагъын этмек мумкюн эди. Тарихта олгъан миллий азатлыкъ арекетлернинъ такъдирлерини этрафлыджа огренип, совет акимиетининъ залым режими вазиетинде озюни къорчаламакъ икътидарында оладжакъ арекетни мейдангъа кетирген Джеббар Акимов, Бекир Османов, Мустафа Халилов, Мустафа Селимов, Мухсим Османов, Амза Аблаев ве дигерлерининъ бу гъаеси не къадар икметли ве догъру олгъаныны заман исбат этти.
Джеббар агъанынъ арекетченлиги, джетеменлик япа билюви саесинде Бекабадда яшагъан аман-аман эписи къырымтатарлар миллий арекетке къошулды ве халкъ арасында шакъа тарзында бу шеэрге «Татар Петрограды» денильген. Сюргюнликнинъ энъ агъыр йылларында биле Джеббар агъа оджалыгъыны унутмай, пек чокъ яшларгъа улу мутефеккиримиз Исмаил Гаспринский акъкъында даа ич бир китапта язылмагъан шейлерни айта, онынъ ресмини чокълаштырып генчлерге эдие эте. Элине кечкен Кончевскийнинъ «Песни Крыма» китабыны да пек чокъ керелер чокълаштыра, Бекабадда оны багъышламадыгъы яш къалмай.
Тилимизнинъ такъдирини къайгъырып, умумхалкъ весикъаларынынъ ана тилимизге терджиме этильмесини талап эте, мектеплерде къырымтатар тили дерслери алып барылмасына ирише, «Ленин байрагъы» газетасына семетдешлеримизнинъ эвлеринден-эвине юрип абуне олмаларына шахсен тешвикъат эте. Бу хусуста о: «Балачыкъларымыз ана тилинде де афтада эки-учь саат окъугъаны бизим эсас ниетимизге кедер эталмаз. Огренильген тиль Къырымгъа кеткенде бизнен кетер. Ондан да гъайры, органлар бизлерге мында бир газетанен, беш мектепнен мухтариет къурунъ, деп оламаз. Бизлер балаларымызнынъ тиль огренмесинен, яшларымыз ана тилинде йырлап, миллий оюнлар ойнагъаны киби, къанаат этип турмамыз. Бизим акъыллы инсанларымыз чокъ. Биз оларнен миллет ичюн ватан не, гъурбетте къурулгъан экстерриториаль мухтариет не экенини, керек олса, иблиске де анълатырмыз!» – деген. Джеббар оджа Бекабадда да мектеп меселесине чокъ урунып бакъты. Лякин бу меселеде бир чокъ семетдешлеримизнинъ келеджекни коре бильмегени, органларнынъ исе миллетни тильсиз къалдырмакъ, ассимиляция не къадар буюк эмиетке малик экенлигини билип тургъанлары, экиси бирден бир-эки несильнинъ тувгъан тильден марум этмеге себеп олды. Бу сырада, яни ана-бабалардан аризалар топлап, ерли маариф органларына къырымтатар тилинде сыныфлар ачып, дерслернинъ кечильмеси меселесинде: «Айны заманда ана тили дерслерини тешкиль эттирюв ишинен де оджалардан экиси мешгъуль олдылар», – деп яза Джеббар оджа сафдашы, досту, шаир Идрис Асанинге бир мектюбинде.
Айны шу келеджек несильни, тилимизни гедже-куньдюз тюшюнген Джеббар оджа 60-нджы сенелерде русча-къырымтатарджа лугъат устюнде чалышып башлай ве бу ишини Сибирьде лагерьде отургъанда девам эттире. Эвден чешит лугъатлар, къылавузларны ёлламаларыны риджа эте. Амма агъыр хасталыкъ бу ишни битирмеге имкян бермей. Джеббар оджа­нынъ битирильмеген лугъаты бу ишни девам эттиреджек яш тедкъи­къатчы, тильшынасларны беклемекте.
Онынъ якъын досту, меслекдеши Осман Эбасанов да оджа оларакъ яшларымызнынъ Къырымнынъ тарихий адларыны бильмелери ичюн топонимия лугъатыны тизди, лякин аятта экенде онынъ нешрини корип етиштиралмады.
Органлар шу юкъарыда къайд эткен умумхалкъ арекетимизде ресмен ёлбашчылар олмаса да, халкъ арасында итибары зияде буюк етекчилер олгъаныны биле ве арекетни башсыз къалдырмакъ пешинде энди ихтияр чагъында олгъан Джеббар оджаны майыс 18 куню юксек вольтлы теллерде ельпиреген къара байракъларнынъ асылмасыны тешкилятландыргъаны, 5, 8, 25 ве 108-нджи информацияларны язгъаны ве имзалагъанында къабаатлап, 1972 сенеси август 29-да якъалайлар. Учь ай соргъу этип, арекеттен вазгечтиреджек, ирадесини букеджек олып чешит васталарны къулланалар. Эм такъикъат девамында, эм сонъра макеме вакътында Оджагъа «Къайсы хусусиетлеринъиз ичюн халкъ сизни етекчи, деп сая?», «Акъкъынъызны тёлейлерми?», «Не ичюн Озьбекистанны бегенмейсинъиз?», «Миллий арекетте иштирак эткенинъизге пешман дегильсизми?» киби маскъаралы суаллерни берелер. Джеббар оджа макемеде озюни гъает эмин алып бара, девлет къабаатлайыджысы ве макеме реисининъ соравларына тик ве ачыкъ джеваплана. Сонъки сёзюнде Джеббар Акимов: «Мени якъаламакъ ичюн маначыкъ уйдурып, иш ачтылар. Ишни енгиллештирмек ичюн исе прокурор «характеристика» деп адландырылгъан кя­гъытны окъуды. Онда «иштен эрте кете», «командировкалардан вакътында къайтмады» деген яланлар язылгъан. Къуп-къуру ифтира!
1944 сенесинден Бекабадда яшайым. Бу шеэр, бу топракъкъа эмегимни, гъайретим ве сагълыгъымны сарф эттим. Тешеккюрнамелер, ярлыкълар, сайгъы-итибар олды, характеристикадаки сёзлернинъ эписи ялан. Бутюн бу йыллар мен сиясий-ярыкъландырув саасында, джемаат ишинде фаалиет косьтердим. Тешвикъатчы, шеэр партия комитетининъ азасы, партия комитетининъ кятиби, ерли комитет реиси олдым.
Уйдурылгъан характеристика исе Озьбекистанда бизим халкъымызгъа нисбетен ресмий мунасебетни ачыкъ нумайыш эте. Мени «уйдурмалар» деп адландырылгъан весикъаларнынъ муэллифлигинде къабаатлайлар. Бу весикъаларны бинълернен эмекдар къырымтатарлар имзаладылар – демек олар да бунда къабаатланалар. Базылары боюнджа энди онларнен векиллеримиз макеме этильдилер. Весикъалар исбатлар олмагъаны алда саде­дже миллий мусавийлик ичюн къырымтатар халкъынынъ весикъалары олгъаны ичюн къараланалар.
Бу ачыкътан-ачыкъ къанунсызлыкътыр. Халкънынъ талапларына тек бир партия джевап бере билир ве онынъ джевабы – ленинизм ве къанун гъайрыдан тикленильсин, оладжагъына шубе ёкътыр. Меним шахсий чизгилериме кельсек, гъурурнен шуны айта билем ки, бутюн анълы омрюм халкъыма багъышланды.
Ким къабаатлана, ким макеме этиле. Эбет де, миллий арекетнинъ энъ фааль иштиракчилери. Оларны къараламакъ ичюн сахте характеристика, пис ялан ишке тюшюриле. Я тарихнынъ энъ агъыр девирлеринде озь халкъынынъ менфаатларыны къоркъакълар, алчакъ резиллер, амельперестлер къорчаладылармы ёкъса? Ич бир заман!
Къоркъакълар, резиль ве амельперестлер халкънынъ артында сакъландылар я да онынъ душманларынен ишбирлик яптылар. Дженктен эвель де шай эди, шимди де ойле. Халкъымызгъа къаршы къабаатларгъа къолтуткъанларгъа ич те сукъланмайым! Оларнынъ алына вай! Халкъымызнынъ Аметхан Султан, Узеир Абдураманов, Алиме Абденнанова, Мишка-Татарин, Хатидже Чапчакъчы, Осман Амит киби векиллери, адлары белли олмагъан бинълернен къараманларымыз къырымтатар халкъынынъ мукъаддес дегерлиги ёкъ этильмеси ичюн джанларыны къурбан эттилерми? Ёкъ, олар халкънынъ дигер халкълар киби мусавий яшамасы, эдждат­ларынынъ торагъында бахтлы олмасы ичюн курештилер. Бойле векиллер озь халкъына, онынъ бу бахт ичюн мукъаддес курешине ич бир заман хиянет этерлерми?
Ёкъ! Ич бир вакъыт!
Бойле курештен кенарда турмакъ меним ичюн саткъынлыкъ олмаз эдими? Эбет, шахсен мен миллий курештен четте турмакъны саткъынлыкъ, деп сая эдим ве саям. Мен миллий арекетнинъ фааль иштиракчиси эдим ве ойле де фааль иштиракчи олып къала­джам. Мени къаралайлар, къабаатлайлар, лякин бу ифтиранынъ артыкъ ич бир тюрлю кучю ёкътыр», деди.
Макеме бинасынынъ къаршысында къолларында Джеббар Акимовнынъ азат этильмесини талап эткен шиарлар тутып тургъан бинълернен семетдешлеримизнинъ наразылыкъ нумайышы, чешит девлет ве халкъара тешкилятларына язгъан мураджаат ве беянатлары кяр этмеди. Джеббар Акимов учь йылгъа азатлыкътан марум этилип, аязлы Сибирьге – Иркутск виляетиндеки Бозой къасабасында ерлешкен лагерьге ёлланыла ве джеза муддетини сонъки кунюне къадар кечире.
Апистен къайтып кельген Джеббар оджа сагълыгъы баягъы ипрангъанына бакъмадан бир кереден куреш сафларына къайта ве даа янъы къуветнен арекет эте. Онынъ эсас макъсады, энъ буюк арзусы бутюн халкъымызны бир миллий арекет этрафында бирлештирмек, сонъки къырымтатар къорантасынен Къырымгъа къайтмакъ эди. Бу арзусы огърунда о, бутюн инсанларда биринджи невбетте тек яхшы чизгилерни корьмеге тырышып, ёлдан тайгъан, арекетке хиянетлик япкъанларны биле багъышламагъа, анъламагъа истей. Ич бир кимсени коксюнден итемей, арекетке джельп эте, Озьбекистаннынъ виляетлерини ве Къырымны кезип, ерлерде курешни джанландырмакъны тюшюне. Лякин агъыр хасталыкъ бир чокъ макъсатларынынъ амельге кечирильмесине кедер эте. Хастаханеде ятар экен, о кене де акъикъий оджа оларакъ, яш несильни тюшюне ве айны яшларгъа хитап этерек «Меним семетдешлериме» деген васиетнамесини язып, онда миллетимизнинъ насыл джесюр олгъаныны, арекетимизнинъ адалетли, акъ олгъаныны косьтере. Языларыны Идрис Асанинге берген сонъ онъа язгъан мектюбинде оны мытлакъа яшлар окъумасыны истегенини бильдире.
Джеббар Акимов 1983 сенеси июль 21 куню вефат этти. Онынъ баш ташында озю айткъан сёзлер оюлды: «Айгиди достлар, не эйлейим, юмулды козьлерим. Халкъыма айталмадым козьайдын сёзлерин». Джеббар оджа сонъки къырымтатар аилеси Ватангъа къавушкъан, халкъымыз девлетчилигини гъайрыдан тиклеген кунни коралмады, севимли халкъына козьайдын айтып етиштиралмады, лякин бутюн анълы омрюни бунъа багъышлады. Онынъ наашы гъурбет ильде къалгъан олса да, ады, иши бизим миннетдар хатырамызда, Къырымда бир чокъ къасаба сокъакъларынынъ адында яшамакъта.

Зера БЕКИРОВА

Powered by Drupal, an open source content management system